ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, พฤษภาคม 23, 2017

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน

เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้  ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน โดยเริ่มต้นจากการขอรายชื่อผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นเครือข่าย เพื่อเป็นทีมขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้ ในระยะแรกมีผู้เข้าร่วมเครือข่ายจำนวน 7 ท่าน ได้แก่ 1) อ.ทรงศักดา  ชยานุเคราะห์ 2) อ.กนกศักดิ์  เอื้ออิสระวิมล 3) อ.วัฒนพล  ชุมเพชร 4) อ.วิทูรน์  คงผล 5) อ.ศุภลักษณ์  ขวัญทอง 6) อ.กิ่งดาว  เกาะสมัน และ 7) นายวิศรุต  ประกอบกิจ

 

Please follow and like us: