ARIT ร่วมกับศูนย์ฯ ตรัง ประชุมชี้แจงรายละเอียดและเตรียมพร้อมนักศึกษาเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, พฤษภาคม 22, 2017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ประชุมชี้แจงรายละเอียดและเตรียมพร้อมนักศึกษาเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 09.30 น. ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือกับผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง นำทีมโดย นายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ทิพสุดา  คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และ ดร.เอื้ออารี  จันทร หัวหน้าฝ่ายระบบพัฒนาการเรียนรู้ และทีมงานจากสำนักวิทยบริการฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเตรียมนักศึกษาเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน IC3 ซึ่งฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุนการทดสอบ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

 

Please follow and like us: