5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

By สันทนีย์ ยะสารวรรณ, มิถุนายน 5, 2018

วันสิ่งแวดล้อมโลก ถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน เพื่อรำลึกถึง การประชุมสหประชาชาติในเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ หรือ UN Conference on the Human Environment ที่เริ่มจัดขึ้นในปี พ.ศ 2515 ซึ่งขณะนั้น มี รัฐบาลของประเทศสวีเดนเป็นเจ้าภาพ ประชุมร่วมกับนานาชาติ เพื่อหารือกันถึงข้อตกลงร่วมกัน ในการจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่างๆ กำลังเผชิญอยู่

รัฐบาลประเทศต่างๆ ได้รับมติจากการประชุมครั้งนั้น และเริ่มลงมือสนองนโยบายจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตนอย่างเป็นทางการ  มีการจัดการติดตามประเมินผล สำรวจการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อหาทางแก้ปัญญา และปรับปรุง สิ่งแวดล้อม เพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดีขึ้น

ซึ่งสำหรับ ปี2018 นี้ ประเทศอินเดียที่ได้มีการจัดประชุมสิ่งแวดล้อมโลก ได้เสนอให้เป็นปีที่ให้ความสำคัญแก่การกำจัดขยะพลาสติก  World Environment Day 2018 theme:  Moving towards a plastic-free future

สำหรับในประเทศไทย หน่วยงาน และองค์กร ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ต่างๆได้ร่วมกันจัดกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าปลูกป่าชายเลน รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก จัดเวทีเสวนา ตลอดจน นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ และ วิธีการอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ สร้างเครือข่าย หัวใจสีเขียว เพื่อการมีส่วนร่วมดูแลชุมชน ในเรื่อง ขยะ น้ำและ มลพิษ

น้องๆนักศึกษา ก็สามารถ เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ร่วมกันรักษ์โลก ในวันสิ่งแวดล้อมนี้ได้ โดยเริ่มจาก การลดขยะ การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ โฟม และพลาสติก ซึ่งใช้เวลานานมากต่อการย่อยสลาย หากเราร่วมด้วยช่วยกัน แม้เป็นสิ่งเล็กน้อยก็จะช่วยเพิ่มกำลัง ในการ ลดมลพิษจากขยะล้นปริมาณ ซึ่งเป็นปัญหาหลัก ที่ประเทศไทย กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้

Please follow and like us: