4 ธันวาคม “วันสิ่งแวดล้อมไทย”

By สันทนีย์ ยะสารวรรณ, ธันวาคม 4, 2017

ในอดีตเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2532 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เตือนพสกนิกรให้ร่วมมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องปฏิบัติ

จากพระราชดำรัสดังกล่าว คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงน้อมรับมาเป็นนโนบายจุดเริ่มต้นการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมของทุกฝ่าย และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นควร กำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีเป็น” วันสิ่งแวดล้อมไทย “ เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9

สำหรับวันที่ 4 ธันวาคม ของปี 2560 นี้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 10  “สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” คิดต่อยอด โครงการจิตอาสา จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำความดี เพื่อการสร้างคุณความดีพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ

สำนักวิทยบริการฯ ในโครงการห้องสมุดสีเขียว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อร่วมนโยบายสานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนน้องๆนักศึกษา ร่วมรำลึก และตระหนัก ถึงภัยจากปัญหามลพิษ ที่กำลังเกิดขึ้นรอบด้าน อาทิเช่น ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาฝุ่นละอองซึ่งเกินมาตรฐานจากยานยนต์ที่คับคั่ง และปัญหาขยะมูลฝอยเกินปริมาณการจัดการกำจัด  โดยเราสามารถ ร่วมด้วยช่วยกัน ด้วยการพยามลดการใช้เคมีภัณฑ์ ที่ไม่จำเป็น เลือกใช้สารทำความสะอาดทดแทนที่ไม่เป็นมลพิษตกค้าง และร่วมรณรงค์ลดการทิ้งขยะ การช่วยแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง การใช้รถสาธารณะ ฯ เพื่อเป็นการร่วมมือ ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ที่เราสามารถทำได้ง่ายๆ และ ต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการลดปริมาณมลพิษให้สิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นให้ลดลงได้

“ร่วมด้วย ช่วยได้ เริ่มที่ตัวเรา” เพราะคุณคือ หนึ่งพลังที่จะช่วยพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมไทยให้ยั่งยืนต่อไป

Please follow and like us: