ARIT จัดอบรมให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ในหัวข้อ โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มิถุนายน 23, 2017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมให้กับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ในหัวข้อ โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรธิดา เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมมีขึ้นเพื่อสอดรับกับการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวย สะอาด และใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Clean & Green University) และสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาสำนักงานสีเขียว สู่การเป็นห้องสมุดสีเขียวอย่างยั่งยืนให้กับบุคลากร โดยมี ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดการอบรม นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว เมื่อศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว;รสสุคนธ์/ภาพ;อภิญญา)

Please follow and like us: