โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, มิถุนายน 30, 2017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)”
ให้กับผู้แทนชุมชนในเขตพื้นที่พิเศษ จ.สุพรรณบุรี 
โดยมี ดร.เอื้ออารี จันทร อ.สนธยา แย้มเดช และ อ.สุพรรณิการ์ ทับมณี เป็นวิทยากรให้ความรู้
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศาลเจ้าพระยาจักร จ.สุพรรณบุรี

Please follow and like us: