สำนักวิทยบริการฯ จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

By จิราพร ภิญญากรณ์, มีนาคม 1, 2019

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางและกรอบการดำเนินงานของการจัดการความรู้ในประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะและหลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมทั้งจัดทำสรุปผลการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 ในรูปแบบ infographic การประชุมมีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม Sharing Room อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 1 (ข่าว : จิราพร / ภาพ : ชัยญามลและจิราพร)

Please follow and like us: