สำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม KM สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1

By จิราพร ภิญญากรณ์, มีนาคม 19, 2019

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1 เรื่อง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยนำผลการประเมินการรับรู้และการใช้งานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพและทรัพยากรสารสนเทศ ด้านฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และฐานข้อมูลประเภทต่างๆ ด้านแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ และด้านบริการเครือข่ายและระบบสารสนเทศ มาระดมความคิดเห็น (Brainstorm) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อหาข้อสรุปในการจัดทำแนวทางรวบรวมข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อการจัดการเรียนการสอนของคณะและหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นผู้นำกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมมีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ พื้นที่การเรียนรู้ U Space อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 3  (ข่าว : จิราพร / ภาพ : ทิพสุดา/อกนิษฐ์/ชุติวรรณ)

Please follow and like us: