วันต้นไม้แห่งชาติ 29 พฤษภาคม

By จิราพร ภิญญากรณ์, พฤษภาคม 30, 2018

วันต้นไม้แห่งชาติ ถูกกำหนดขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ.2528  ตรงกับวัน 15 ค่ำเดือน 6 หรือวันวิสาขบูชาของทุกปี เหตุที่ต้องกำหนดให้มี “วันต้นไม้แห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต (ที่มา : TK Park)

นอกจากการปลูกจิตสำนึก และความร่วมมือโครงการปลูกป่าชดเชย เพื่อนๆ หรือน้องๆ ชาวเมืองใหญ่ ที่อาจไม่สะดวกไปร่วมปลูกไม้ใหญ่ในพื้นที่ป่าไม้ในต่างจังหวัด ก็สามารถร่วมมือด้วยการปลูกต้นไม้ หรือช่วยบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่ของตน หรือสาธารณะร่วมกันได้ เพราะต้นไม้ทุกต้นมีความสำคัญ เพราะไม่ว่าต้นไม้จะเกิดที่ไหนก็ย่อมสร้างประโยชน์ ให้ออกซิเจน ช่วยสร้างโอโซน และความร่มรื่น เราจะพบว่าปัจจุบัน ตามอาคารใหญ่หลายแห่งในกรุงเทพมหานาคร มีการจัดสวน หรือทำสวนผักลอยฟ้า เพื่อช่วยลดความร้อนและสร้างประโยชน์ สถานที่พักผ่อนเพิ่มเติมเป็นงานอดิเรกแก่พนักงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินงานตามนโยบาย Green Library จึงได้นำพื้นที่ดาดฟ้าของห้องสมุด มาปรับจัดทำเป็นพื้นที่ Library Little Green Garden เพื่อสร้างสวนสีเขียว ปลูกผักสวนครัว โดยได้ปรับทัศนียภาพ ดาดฟ้าว่างเปล่าที่เคยเป็นที่วางของเหลือใช้ ให้เป็น มุมพักผ่อนส่วนใหม่ เป็นที่สร้างงานอดิเรกของพนักงานที่รักการปลูกต้นไม้  ร่วมมือกัน สร้างสวนสีเขียวที่ผลิตผักสดหลากชนิด สามารถแจกจ่ายไปรับประทาน จาก ความตั้งใจ ที่ ต้องการสร้าง ส่วนเพิ่มโอโซน ที่ร่มเย็น อันเป็นงานอดิเรกสร้างสรรค์ ในการปลูกต้นไม้อีกรูปแบบหนึ่งที่ทำได้สำหรับคนเมือง เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นอกเวลาทำงาน

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Library Little Green Garden

ได้ที่ http://arit.dusit.ac.th/greenlibrary/area-green/

Please follow and like us: