มสด.ร่วมกับบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “Online Information and Education Conference 2017”

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, สิงหาคม 25, 2017

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด จัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ  “Online Information and Education Conference 2017”

โดยได้รับเกียรติจาก คุณชฎารัตน์ สิงหเดชากุล รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน และผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีนิทรรศการแสดงหนังสืออียิปต์  พร้อมเชิญวิทยากรระดับชาติร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อ การพัฒนาห้องสมุดในยุค 4.0 และการนำเสนอผลงานวิจัยที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)

http://www.dusit.ac.th/2017/351560.html

Please follow and like us: