ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ (TBL) จัดอบรม “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการเรียนการสอน” ครั้งที่ 2

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, พฤษภาคม 23, 2017

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ซึ่งมีผู้บริหารและคณาจารย์ของศูนย์การศึกษาฯ ตรัง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 20 ท่าน โดยวิทยากรคือ นายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และ ดร.เอื้ออารี  จันทร หัวหน้าผ่านพัฒนาระบบการเรียนรู้  กิจกรรมการจัดการอบรม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า และช่วงบ่าย โดยในช่วงเช้าเป็นการแนะนำ Website ของฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ (TBL) ช่องทางในการ Download คู่มือต่างๆ ความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่แนวทางการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยี และในช่วงบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Gamification โดยใช้โปรแกรม Kahoot และ Smart Lab ในโปรแกรม Smart Board เพื่อการจัดการชั้นเรียนในแบบ Smart Classroom กิจกรรมนี้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

Please follow and like us: