นางยุพาพันธ์ ดวงจิตร บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

By รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย, กันยายน 14, 2017

นางยุพาพันธ์ ดวงจิตร บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์และข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ โดยในช่วงเช้าคณะผู้เกษียณอายุราชการ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล ซึ่งในปี 2560 มีอาจารย์ และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้ คณะครุศาสตร์: ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน, ผศ.รัตนา งิ้วแหลม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ผศ.วรพรรณ กีรนนท์ , ผศ.ญานิศา  โชติชื่น  โรงเรียนการเรือน: ผศ.ดร.แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ คณะพยาบาลศาสตร์: ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล สำนักงานมหาวิทยาลัย: ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ,ดร.วราณี เวสสุนทรเทพ กองอาคารและสถานที่: นายสมบัติ ฟ้าคุ้มครอง , นางปัญญา วงศ์จันทา และสำนักวิทยบริการฯ: นางยุพาพันธ์ ดวงจิตร ณ ศาลากระจ่างศรี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 14 กันยายน  2560

Please follow and like us: