สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมการจัดการความรู้ (KM) สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/60 โดยมีตัวแทนจากบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ทุกฝ่ายงานเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ของสำนักวิทยบริการฯ โดยการประชุมมี นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม Conference Room 3 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: อภิญญา)