สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรฝ่ายห้องสมุด เพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ โดยมีอาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม Conference Room 3 อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: จิราพร)