สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อย่อย “กำหนดประเด็นความรู้เรื่อง การเข้าใช้งานระบบ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ให้กับตัวแทนเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานต่างๆ ในหัวข้อย่อย "กำหนดประเด็นความรู้เรื่อง การเข้าใช้งานระบบ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย" เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถนำความรู้ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ในทุกส่วนงาน สามารถให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มาใช้บริการได้ โดยมี นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมมีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ (ข่าว: รสสุคนธ์ ภาพ: ชุติวรรณ)