สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ “การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์” และ “การใช้งานระบบ Wi-Fi”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ให้กับบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำวิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และศูนย์การเรียนรู้ ในหัวข้อ "การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์" และ "การใช้งานระบบ Wi-Fi" ผ่าน VDO. Conference เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ นำองค์ความรู้ไปต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ในทุกส่วนงาน ให้สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้และประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมมีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม Conference Room 3 อาคารวิทยบริการ ชั้น (ข่าว: รสสุคนธ์ ภาพ: อภิชัย/อภิญญา)