สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ เพื่อคัดเลือกประเด็นความรู้ในการจัดทำกระบวนการการจัดการความรู้ (KM)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ เพื่อคัดเลือกประเด็นความรู้ในการจัดทำกระบวนการการจัดการความรู้ (knowledge management : KM) และดำเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการต่อยอดไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ทั้งภายในหน่วยงาน และภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีนายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม Sharing Room อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 (ข่าว: มลธิรา/ภาพ:อภิญญา)