วารสารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วารสารวิจัย มสด เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในลักษณะนิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

more...
วารสารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
close

วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ อาหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ(ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่สองประจำเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่สามประจำเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม) ดำเนินการเผยแพร่ในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์ และวารสารออนไลน์ (www.research.dusit.ac.th/new/e-Journal/)

วารสารมหาวิทยาลัยสยาม

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม มีขอบเขตครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดพิมพ์ปีละ 1 ฉบับ

more...
วารสารมหาวิทยาลัยสยาม
close

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร มี 2 ประเภท ได้แก่ 1) บทความวิจัย เป็นบทความที่มีรูปแบบการเขียนตามหลักวิชาการ ระบุถึงปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงานวิจัย สามารถอภิปรายและสรุปผลที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการนำไปประยุกต์ใช้ และ 2) บทความวิชาการ เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์ วิจารณ์หรือเสนอแนวคิดใหม่ๆ จากพื้นฐานวิชาการที่ได้รวบรวม และเรียบเรียงมาจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่น หรือเป็นบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์

more...
วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
close

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เป็นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้บทความดังกล่าวผู้เขียนต้องไม่เสนอบทความฉบับเดียวกันกับที่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน เว้นแต่ผ่านการเรียบเรียงใหม่ บทความทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน

วารสารงานวิจัยด้านอาหาร

ข้อมูลเกี่ยว กับ หัวข้อเรื่องอาหาร

วารสารงานวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัย

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย

วารสารงานวิจัยด้าน อุตสาหกรรมการบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ

วารสารงานวิจัยด้านการพยาบาลศาสตร์

ข้อมูลเกี่ยวกับการพยาบาลศาสตร์

วารสารที่หน้าสนใจ


คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตลอดระยะเวลากว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้แก่กลุ่มหน่วยงานร่วมเสนอโครงการ ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาจัดระบบการศึกษาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ในการดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการฯ ด้วยพระองค์เอง หนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการภายใต้โครงการฯ คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพดีขึ้น ให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ในชนบทห่างไกล ที่มักประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ อาทิ ผู้พิการ ผู้ต้องขัง เด็กป่วยในโรงพยาบาล ฯลฯ ตัวอย่างของโครงการที่ได้ดำเนินการและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี คือโครงการระบบศึกษาทางไกลที่มีชื่อเรียกว่า eDLTV ซึ่งทำให้เด็กในชนบทห่างไกล หรือเด็กที่เรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู หรือครูจบการศึกษาไม่ตรงกับรายวิชาที่สอน ได้มีโอกาสเรียนผ่านจอทีวี หรือจอคอมพิวเตอร์ ระบบนี้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในระดับสูง (มีผู้ใช้งานประมาณ ปีละ 2 ล้านครั้ง)


คู่มือการปฏิบัติงาน การสืบค้นข้อมูล ในระบบการจัดการความรู้ KM

คู่มือการสืบค้นข้อมูล ในระบบการจัดการความรู้ KM (KNOWLEDGE MANAGENT SYSTEM) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการสืบค้นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยบรรลุผลตามเป้าหมายโดยมุ่งเน้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้น บันทึกข้อมูลในเรื่องสถานะงานวิจัยและงานวารสาร ที่ผู้บริการต้องการทราบข้อมูล


การสืบค้นข้อมูล ในระบบการจัดการความรู้ KM

คู่มือการสืบค้นข้อมูล ในระบบการจัดการความรู้ KM (KNOWLEDGE MANAGENT SYSTEM) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการสืบค้นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยบรรลุผลตามเป้าหมายโดยมุ่งเน้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้น บันทึกข้อมูลในเรื่องสถานะงานวิจัยและงานวารสาร ที่ผู้บริการต้องการทราบข้อมูล


อัพเดทข่าวสาร