รู้รักโลก

"ลดพลังงาน ลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"