สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Technology Based Learning: หลักสูตร การนำเสนองานแบบมืออาชีพด้วย iPad Everyone can create โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผอ.สำนักวิทยบริการฯ กล่าวเปิดการอบรม การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ เนื้อหา กระบวนการผลิตสื่อ เพื่อสร้างความจูงใจด้วยการนำเสนองานแบบมืออาชีพ ซึ่งมีนายพีรพล เบนฮาหมัดผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ลาน VL ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ  (ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย | ภาพ: อภิญญา รัตนประพันธ์)

อัลบั้มภาพ 17 ภาพ