อาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ และคณะทำงานสำนักวิทยบริการฯ ให้ความรู้นักศึกษารหัส 62 รายวิชาความเป็นสวนดุสิต “ทักษะในศตวรรษที่ 21” จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยบรรยายในเรื่องของ การเข้าใช้ระบบ WBSC-LMS แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฯ แอปพลิเคชันสำหรับน.ศ. บน Microsoft Office 365 เช่น Yammer กิจกรรม Smart Space ผ่านแอพฯ VR และกิจกรรม Start up เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Hall 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร (ข่าว: รสสุคนธ์ | ภาพ: สถิตย์ / วรรณภรณ์)

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ