มสด. เปิดแนวคิด “ ห้องสมุดยุคใหม่ … แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ศตวรรษที่ 21 ” จัดสัมมนางาน Online Information & Education Conference 2019

http://www.dusit.ac.th/2019/769827.html