สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม October Camp 2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ Suan Dusit The Open มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยในส่วนของสำนักวิทยบริการฯ เป็นการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับห้องสมุดและเทคโนโลยี โดยห้องสมุดจะเริ่มจากการคัดแยกหนังสือเพื่อนำเข้าระบบ ไปถึงขั้นตอนการจัดเรียง และในส่วนของเทคโนโลยี เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษา ผ่านเทคโนโลยี VR (virtual reality) กิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 1 –25 ตุลาคม 62 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(ข่าว: รสสุคนธ์ | ภาพ: กาญจนา/บุบผา/อภิญญา)

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ