สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคุณพุ่งพงษ์ สุวรรณเลิศ ผอ.สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และคณะข้าราชการ เข้าศึกษาดูงานการใช้งานระบบ Smart Classroom, การเรียนการสอนแบบ Active Learning, การเรียนการสอนโดยใช้ระบบ VDO Conference  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีคุณวีระพันธ์  ชมภูแดง ผอ.สำนักวิทยบริการฯ อ.ทิพสุดา   คิดเลิศ รองผอ.สำนักวิทยบริการฯ ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ และคณะทำงานสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถานที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 62 ณ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย | ภาพ: อภิญญา  รัตนประพันธ์)

อัลบั้มภาพ 20 ภาพ