มสด. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ “ Online Information and Education Conference 2019 ”  http://www.dusit.ac.th/2019/765234.html