สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มสด. โดยมีอาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ อาจารย์ผู้สอน      เข้าศึกษาดูงาน มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษานำความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของนวัตกรรม การนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานนิทรรศการ เช่น การใช้ QR Code, Projection Mapping, เทคโนโลยีภาพเสมือน (AR) และกิจกรรมสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนในยุคปัจจุบัน เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 62 ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพฯ
(ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย | ภาพ: ธรรมปพน  อุบลน้อย)

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ