สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Technology Based Learning: หลักสูตร การถ่ายภาพนิ่งและถ่าย VDO โดยใช้ iPad/iPhone โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผอ.สำนักวิทยบริการฯ กล่าวเปิดการอบรม การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับงานและชีวิตประจำวันได้ ซึ่งมีนายเกียรติศักดิ์ ญาณจิตรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ลาน VL ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

(ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย | ภาพ: อภิญญา รัตนประพันธ์)

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ