สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำการสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ให้กับอาจารย์ ในอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการสร้างบทเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ด้วยระบบ WBSC-LMS ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการอบรมฯ อาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ เป็นวิทยากร และคณะทำงานสำนักวิทยบริการฯ ผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204 อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย | ภาพ: อภิญญา รัตนประพันธ์)