สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เตรียมพร้อมห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยนายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผอ.สำนักวิทยบริการฯ และนางสาวประดับศรี  เนตรนี หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ นำทีมบุคลากรลงศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนการรู้ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์  ปรียาพงศ์ชัย | ภาพ: อภิญญา รัตนประพันธ์)

อัลบั้มภาพ 20 ภาพ