สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ เพื่อสรุปผลกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” และหาแนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านห้องสมุด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงคู่มือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนัก ประจำปีการศึกษา 2562 โดย นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุม การประชุมมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม Sharing Room อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 1 (ข่าว : จิราพร / ภาพ : มลธิรา - จิราพร)

อัลบั้มภาพ 8 ภาพ