อาจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ และคณะทำงานสำนักวิทยบริการฯ ให้ความรู้นักศึกษารหัส 62  ในรายวิชาความเป็นสวนดุสิต หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 –11 ทักษะในศตวรรษที่ 21 จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยบรรยายในเรื่องของการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ระบบ WBSC-LMS แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฯ แอปพลิเคชันสำหรับน.ศ.บน Microsoft Office 365 และกิจกรรม Start up เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: รสสุคนธ์ /ภาพ: อภิญญา)