สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาเว็บไซต์ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปรับปรุงข้อมูลสิ่งสนับสนุนและทรัพยากรการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีคุณวีระพันธ์ ชมภูแดง ผอ.สำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุมเมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม Sharing Room อาคารวิทยบริการ (ข่าว : รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย ภาพ: อภิญญา รัตนประพันธ์ )

อัลบั้มภาพ 11 ภาพ