สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาระการประชุมคือ ระบบข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย นโยบายการบริหารจัดทำข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ของมหาวิทยาลัย แผนกิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(ข่าว : รสสุคนธ์  ปรียาพงศ์ชัย ภาพ: อภิญญา รัตนประพันธ์ )
 

อัลบั้มภาพ 17 ภาพ