สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิทัลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ "การใช้ Social Network อย่างไรให้ปลอดภัย“ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์  บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลและได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ Social Network อย่างปลอดภัย โดยมี คุณจตุพร พึ่งเสือ ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นวิทยากร การอบรมมีอาจารย์ และบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
(ข่าว : รสสุคนธ์  ปรียาพงศ์ชัย ภาพ:/ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี/อภิญญา รัตนประพันธ์) 

อัลบั้มภาพ 25 ภาพ