คณะผู้บริหารฯ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดินสายส่งความสุขมอบกระเช้าผลไม้และขนมปีใหม่แด่ผู้บริหารและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดือนมกราคม 2563 (ข่าว:รสสุคนธ์/ภาพ:อภิญญา/คนARIT)