สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Technology Based Learning หลักสูตร การสร้าง interactive book บน iPad โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดการอบรม ซึ่งในการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากรสามารถสร้างหรือปรับแต่ง เอกสาร/คู่มือ/หนังสือ/ตำรา ในรูปแบบ interactive book ได้ ซึ่งมีคุณอภินัทธ์ เอื้อโภไคย ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ iPhone/iPad จาก Ustore เป็นวิทยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ ลาน VL ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: สุพรรณิการ์ ทับมณี/ภาพ: จิรโรจน์ โอฬารศศิวัชร)

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ