สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรม "การใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ในโครงการ “สร้างทักษะงานผ่านองค์กร ป้อนบัณฑิตคุณภาพ สู่ตลาดแรงงาน” โดยมี อาจารย์สุพรรณิการ์ ทับมณี อาจารย์เบญญาภา ยวงอักษร และอาจารย์จิรโรจน์ โอฬารศศิวัชร์ บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204 อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว: วรรณภรณ์ นุชเจริญ/ภาพ: TBL )

อัลบั้มภาพ 3 ภาพ