สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Technology Based Learning ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Apple Learning Leader ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการพัฒนา Apple Teacher ของคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จำนวน 30 ท่าน      สู่ตัวแทน Apple Leader จำนวน 4 ท่าน คือ ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้และ ตัวแทนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อ.สุพรรณิการ์ ทับมณี หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.อัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ ตัวแทนสาขาวิชาวิชาชีพครู และ  อ.กุสุมา คำผาง ตัวแทนสาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ.2562 และ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ สำนักงาน Apple Education ชั้น 44 อาคาร ดิ ออฟฟิต แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร (ข่าว/ ภาพ: ดร.เอื้ออารี จันทร / TBL) 

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ