สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 62 โดยมีวาระการประชุม การจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงาน และภาระงาน ปีงบประมาณ 63 ประเด็นหัวข้อการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 62 รายงานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รอบ 12 เดือน แผนปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 63 การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 63 ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และความต้องการทางด้านทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักฯ การประชุมมี นายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผอ.สำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 62 ณ ห้องประชุม Sharing Room ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ (ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย | ภาพ: อภิญญา รัตนประพันธ์)

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ