สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ Mr. Peter Murray (Leadership & Strategy Manager) Mr. Joe Sibayan (Leadership and Learning, PH) Ms. Kamonwan Kanyaprasith (HiEd Leadership and Learning, TH) Ms. Benyapa Prachanant (K12 Leadership and Learning, TH) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการเรียนการสอนแบบ Smart Space, Learning space และเยี่ยมชมการจัด Digital Ecosystem ของ สำนักวิทยบริการฯ ห้องสตูดิโอ e-learning และ Café library โดยมี นายวีระพันธ์  ชมภูแดง ผอ.สำนักวิทยบริการฯ ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ อ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผอ.สำนักวิทยบริการฯ ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ดร.วีณัฐ สกลุหอม ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และทีมบุคลากรจากสำนักวิทยบริการฯ และคณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารวิทยบริการ(ข่าว: รสสุคนธ์ | ภาพ: อภิญญา/ อำภาพร)

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ